زوم لایف؛ کمک به زندگی بهتر

7 غذایی که از تشکیل لخته های خون جلوگیری می کنند

لخته شدن خون که در رگ‌های پاها جمع می‌شوند، ترومبوز سیاهرگ عمقی می‌گویند. این لخته‌ها می‌توانند مهلک باشند. نه تنها این لخته‌های خون مانع جریان خون در آن ناحیه می‌شوند، بلکه می‌توانند حرکت کرده و به سمت قلب یا شش‌ها بروند که در آن صورت می‌تواند باعث مرگ شود. در ادامه 7 غذایی که از تشکیل لخته‌های مهلک خون جلوگیری می‌کنند را بشناسید.