آیا دئودورانت (مام) ضرر دارد؟

لطفاً نظرتان را ارسال کنید.
عکس خوانده نمی شود