زوم لایف تلنگری خواهد بود برای داشتن یک زندگی شاد، سالم و موفق

سفر | زوم لایف

سفر

سفر یعنی زنده بودن! کار کنید، سفر کنید، پول هایتان را جمع کنید و دوباره تکرار!