سالم زندگی کردن بهتر است یا عمر طولانی؟

لطفاً نظرتان را ارسال کنید.

عکس خوانده نمی شود